ធ្វើឱ្យមានសុពលភាពមែកធាងស្វែងរកគោលពីរ

កម្រិតលំបាក មធ្យម
សួរញឹកញាប់ ក្រុមហ៊ុន Amazon ផ្លែប៉ោម Asana Atlassian ទីភ្នាក់ងារ Bloomberg ByteDance Citadel Facebook ក្រុមហ៊ុន Microsoft ក្រុមហ៊ុន Oracle Qualtrics VMware ក្រុមហ៊ុន Yahoo
ជម្រៅស្វែងរកដំបូង ការហៅខ្លួនឯង មែកធាងចំនួនមើល 82

សំណួរសំភាសន៍រចនាប្រព័ន្ធ អាចជាការបើកចំហរ ដូច្នេះវាពិបាកពេកក្នុងការដឹងពីវិធីត្រឹមត្រូវក្នុងការរៀបចំ។ ឥឡូវនេះខ្ញុំអាចបំបែកការរចនានៃ Amazon, Microsoft និង Adobe បន្ទាប់ពីទិញ សៀវភៅ​នេះ. ពិនិត្យឡើងវិញប្រចាំថ្ងៃ សំណួររចនា ហើយខ្ញុំសន្យាថាអ្នកអាចបំបែកការរចនាជុំ។

បញ្ហា

In ធ្វើឱ្យមានសុពលភាពមែកធាងស្វែងរកគោលពីរ បញ្ហាដែលយើងបានចាក់ឬសនៃក ដើមឈើយើងត្រូវពិនិត្យមើលថាតើវាជាមែកធាងស្វែងរកគោលពីររឺអត់។

ឧទាហរណ៍:

ធ្វើឱ្យមានសុពលភាពមែកធាងស្វែងរកគោលពីរពិន

លទ្ធផល:

ជាការពិត

ការពន្យល់: មែកធាងដែលបានផ្តល់ឱ្យគឺជាមែកធាងនៃការស្វែងរកគោលពីរពីព្រោះធាតុទាំងអស់ដែលនៅសល់ទៅអនុក្រឹត្យនីមួយៗតូចជាងឫសនៃអនុ។ ធាតុទាំងអស់ដែលត្រូវនឹងអនុក្រឹត្យនីមួយៗធំជាងឫសនៃអនុក្រឹត្យហើយអនុក្រឹត្យនីមួយៗគឺខ្លួនវាផ្ទាល់ជាមែកធាងស្វែងរកគោលពីរ។

វិធីសាស្រ្ត

 • ដំបូងយើងធ្វើអន្តរកម្ម ឆ្លងកាត់ នៃមែកធាងដែលបានផ្តល់ឱ្យនិងទុកវានៅក្នុងមួយ អារេ។ បន្ទាប់មកយើងពិនិត្យមើលថាតើអារេត្រូវបានតម្រៀបតាមលំដាប់ដែលកើនឡើង។ បន្ទាប់មកយើងនិយាយថាវាជាមែកធាងស្វែងរកគោលពីរផ្សេងទៀតវាមិនមែនជាដើមឈើស្វែងរកគោលពីរទេ។
 • ដើម្បីបង្រួមអប្បបរមានៃការប្រើប្រាស់ចន្លោះជំនួយយើងអាចតាមដានថ្នាំងដែលបានទស្សនាពីមុនហើយប្រសិនបើថ្នាំងបច្ចុប្បន្នតូចជាងថ្នាំងពីមុននោះវាមិនមែនជា មែកធាងស្វែងរកគោលពីរ ហើយប្រសិនបើថ្នាំងមុនទាំងអស់តូចជាងថ្នាំងបច្ចុប្បន្ននោះវាជាមែកធាងស្វែងរកគោលពីរ។
 • យើងអាចជៀសវាងការប្រើប្រាស់ចន្លោះបន្ថែមដោយឆ្លងកាត់ថ្នាំងមុនជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រ។

កូដ C ++ សម្រាប់មែកធាងស្វែងរកគោលពីរដែលមានសុពលភាព

// C++ program to check if a given tree is BST. 
#include <bits/stdc++.h> 
using namespace std; 

/* A binary tree node has data, pointer to 
left child and a pointer to right child */
struct Node 
{ 
 int data; 
 struct Node* left, *right; 
 
 Node(int data) 
 { 
  this->data = data; 
  left = right = NULL; 
 } 
}; 


bool isBSTUtil(struct Node* root, Node *&prev) 
{ 
 // traverse the tree in inorder fashion and 
 // keep track of prev node 
 if (root) 
 { 
  if (!isBSTUtil(root->left, prev)) 
  return false; 

  // Allows only distinct valued nodes 
  if (prev != NULL && root->data <= prev->data) 
  return false; 

  prev = root; 

  return isBSTUtil(root->right, prev); 
 } 

 return true; 
} 

bool isBST(Node *root) 
{ 
  Node *prev = NULL; 
  return isBSTUtil(root, prev); 
} 

/* Driver program to test above functions*/
int main() 
{ 
 struct Node *root = new Node(3); 
 root->left	 = new Node(2); 
 root->right	 = new Node(5); 
 root->left->left = new Node(1); 
 root->left->right = new Node(4); 

 if (isBST(root)) 
  cout << "Is BST"; 
 else
  cout << "Not a BST"; 

 return 0; 
} 

កូដចាវ៉ាសំរាប់មែកធាងស្វែងរកគោលពីរដែលមានសុពលភាព

// Java program to check if a given tree is BST. 
class Check
{ 
/* A binary tree node has data, pointer to 
left child and a pointer to right child */
static class Node 
{ 
 int data; 
 Node left, right; 
 
 Node(int data) 
 { 
  this.data = data; 
  left = right = null; 
 } 
}; 
static Node prev; 

static boolean isBSTUtil(Node root) 
{ 
 // traverse the tree in inorder fashion and 
 // keep track of prev node 
 if (root != null) 
 { 
  if (!isBSTUtil(root.left)) 
  return false; 

  // Allows only distinct valued nodes 
  if (prev != null && root.data <= prev.data) 
  return false; 

  prev = root; 

  return isBSTUtil(root.right); 
 } 
 return true; 
} 

static boolean isBST(Node root) 
{ 
 return isBSTUtil(root); 
} 

// Driver Code 
public static void main(String[] args) 
{ 
 Node root = new Node(3); 
 root.left	 = new Node(2); 
 root.right	 = new Node(5); 
 root.left.left = new Node(1); 
 root.left.right = new Node(4); 

 if (isBST(root)) 
  System.out.print("Is BST"); 
 else
  System.out.print("Not a BST"); 
} 
} 
Not a BST

ភាពស្មុគស្មាញពេលវេលា

អូរ (n) ដូចដែលយើងកំពុងឆ្លងកាត់ថ្នាំងនីមួយៗតែមួយដង។

ភាពស្មុគស្មាញនៃលំហ

អូរ (n) ពីព្រោះយើងកំពុងទុកថ្នាំងឆ្លងកាត់នីមួយៗហើយពិនិត្យមើលថាតើអារេត្រូវបានតម្រៀបតាមលំដាប់លំដោយដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើដើមឈើនោះជាមែកធាងស្វែងរកគោលពីររឺអត់។

ឯកសារយោង

បទសម្ភាសន៍រចនាប្រព័ន្ធបំបែក
Translate »