អំពី​ពួក​យើង

យើងនៅ TutorialCup ព្យាយាមផ្តល់ការបង្រៀនឥតគិតថ្លៃដល់និស្សិត។ គោលដៅរបស់យើងគឺផ្តល់ជូននូវការបង្រៀនសរសេរកម្មវិធីនិងសំណួរសំភាសន៍ដោយឥតគិតថ្លៃដែលងាយស្រួលនិងនិយាយលំអិត។ គោលបំណងរបស់យើងគឺផ្តល់នូវធនធានល្អបំផុតដែលពន្យល់ពីចំណុចមួយទៅចំណុចមួយហើយងាយយល់ជាមួយឧទាហរណ៍កូដធ្វើការ។

ការបង្រៀនពែង

 

Translate »